VAY THẾ CHẤP NGÂN HÀNG

Số tiền cho vay lện đến 70% nhu cầu vốn - Thời gian vay lên đến 240 tháng (20 năm)